Dialogues from Chapter 6, 7 & 8

Lesson 6 dialogue

Pàlánkǎ:  Nǎ shì shéi?    - - - - - - - - - -                   
Gǔbō:Nà shì wǒmen lǎoshī.    - - - - - - - - - -     
Pàlánkǎ:Tā shì nǎ gúo rén?    - - - - - - - - - -     
Gǔbō:Tā shì Zhǒnggúo rén.    - - - - - - - - - -     
Pàlánkǎ:Tā shì Hànyǔ lǎoshī ma?    - - - - - - - - - -     
Gǔbō:Tā shì Hànyǔ lǎoshī.    - - - - - - - - - -     

Lesson 7 dialogue

A:  Zhè shì shéi de dìtú?    - - - - - - - - - -                   
B: Zhè shì Gǔbō de dìtú.    - - - - - - - - - -     
A: Zhè shì shénme dìtú?    - - - - - - - - - -     
B: Zhè shì Zhōnggúo dìtú.    - - - - - - - - - -     
B: Nǐ kàn, zhè shì Běijīng, nà shì Shànghǎi.    - - - - - - - - - -     
A: Zhè shì Cháng Jīang ma?    - - - - - - - - - -     
B: Bú shì, Zhè shì Húang Hé, nà shì Cháng Jīang.    - - - - - - - - - -     
A: Zhè shì shénme?    - - - - - - - - - -     
B: Zhè shì Chángchéng?    - - - - - - - - - -     

Lesson 8 dialogue

Gǔbō:Wáng Lǎoshī, nín hǎo!    - - - - - - - - - -                   
Wáng:Nǐ hǎo, qǐng jìn!    - - - - - - - - - -     
Gǔbō:Zhè shì wǒ péngyou - Pàlánkǎ.    - - - - - - - - - -     
Wáng:Hūanyíng, hūanyíng. Qǐng hē chá.    - - - - - - - - - -     
Pàlánkǎ:  Xíexie.    - - - - - - - - - -     
Wáng:Bú kèqi. Nǐ xī yān ma?    - - - - - - - - - -     
Pàlánkǎ:  Wǒ bù xī yān.    - - - - - - - - - -