Lesson 5, Drill 1, Parts (2) (3)

http://f2.org/pcr1
[2a] A: Zhè shì nǐ de chē ma? - - - - - - - -                                
 B: Zhè bú shì wǒ de chē. - - - - - - - -                                
  Zhè shì tā de chē. - - - - - - - -                                

[2b] A: Zhè shì nǐ de shū ma? - - - - - - - -                                
 B: Zhè bú shì wǒ de shū. - - - - - - - -                                
  Zhè shì tā de shū. - - - - - - - -                                

[2c] A: Zhè shì nǐ de bǐ ma? - - - - - - - -                                
 B: Zhè bú shì wǒ de bǐ. - - - - - - - -                                
  Zhè shì tā de bǐ. - - - - - - - -                                

[2d] A: Zhè shì nǐ de chǐ ma? - - - - - - - -                                
 B: Zhè bú shì wǒ de chǐ. - - - - - - - -                                
  Zhè shì tā de chǐ. - - - - - - - -                                

[2e] A: Zhè shì nǐ de zhǐ ma? - - - - - - - -                                
 B: Zhè bú shì wǒ de zhǐ. - - - - - - - -                                
  Zhè shì tā de zhǐ. - - - - - - - -                                

[3a] A: Nà shì tā gēge ma? - - - - - - - -                                
 B: Nà bú shì tā gēge. - - - - - - - -                                
  Nà shì tā péngyou. - - - - - - - -                                

[3b] A: Nà shì tā dìdi ma? - - - - - - - -                                
 B: Nà bú shì tā dìdi. - - - - - - - -                                
  Nà shì tā péngyou. - - - - - - - -                                

[3c] A: Nà shì tā bàba ma? - - - - - - - -                                
 B: Nà bú shì tā bàba. - - - - - - - -                                
  Nà shì tā péngyou. - - - - - - - -