Lesson 5, Drill 1, Part (4)

http://f2.org/pcr1
[4a] A: Tā shì nǐ péngyou ma? - - - - - - - -                                
 B: Tā bú shì wǒ péngyou. - - - - - - - -                                
  Tā shì wǒ māma de péngyou. - - - - - - - -                                

[4b] A: Tā shì nǐ péngyou ma? - - - - - - - -                                
 B: Tā bú shì wǒ péngyou. - - - - - - - -                                
  Tā shì wǒ gēge de péngyou. - - - - - - - -                                

[4c] A: Tā shì nǐ péngyou ma? - - - - - - - -                                
 B: Tā bú shì wǒ péngyou. - - - - - - - -                                
  Tā shì wǒ dìdi de péngyou. - - - - - - - -                                

[4d] A: Tā shì nǐ péngyou ma? - - - - - - - -                                
 B: Tā bú shì wǒ péngyou. - - - - - - - -                                
  Tā shì wǒ bàba de péngyou. - - - - - - - -